Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

1. Definities
2. Informatie over Marketingkraam
3. Toepasselijkheid
4. Prijsstelling
5. Aanbod en offerte
6. De overeenkomst
7. Uitvoering van de overeenkomst
8. Leveranciers
9. Online marketing
10. Websites
11. Hosting
12. Adviserende Werkzaamheden
13. Levering, en verhindering hiervan (overmacht en onvoorziene omstandigheden)
14. Overmacht
15. Betalingsvoorwaarden
16. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten
17. Aansprakelijkheid
18. Auteursrechtelijke bepalingen
19. Klachten
20. Eigen promotie door Marketingkraam
21. Geheimhouding
22. Algemene verordening gegevensbescherming en Marketingkraam
23. Conversie
24. Nawerking
25. Strijdige clausules
26. Toepasselijk recht
27. Forumkeuze
28. Wijziging van de algemene voorwaarden
29. Slotbepaling

In dit document treft u de Algemene Voorwaarden van Marketingkraam. Allereerst is het goed om u erover te informeren dat Marketingkraam hierbij de Algemene voorwaarden van andere partijen van de hand wijst.

1. Defenities

 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in de digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Marketingkraam: de vennootschap onder firma Marketingkraam V.O.F. Ook wel Opdrachtnemer genoemd;
 • Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die aan Opdrachtnemer een opdracht tot het verzenden van een zaak of goed gegeven heeft alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n);
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Opdrachtnemer en opdrachtgever tot stand komt;
 • Schriftelijke Communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze omschrijving.
 • Onder onderhoud wordt verstaan het technisch actueel houden van de infrastructuur van websites en databases.
 • Onder website wordt verstaan een samenhangend geheel van internetpagina’s inclusief eventuele digitale afbeeldingen, scripts en databases.

2. Informatie over Marketingkraam

Marketingkraam is gevestigd aan de Bernadottelaan 13 (ruimte 1.C.3) te Utrecht, postcode 3527 GA.
Marketingkraam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83844201. Heeft u vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kunt u ons als volgt bereiken:

 • Mail: info@Marketingkraam.nl
 • Telefoon: 030 – 20 72 273

3. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden van Marketingkraam zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en overeenkomst met Marketingkraam tussen Marketingkraam en opdrachtgever waarop Marketingkraam deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De Algemene Voorwaarden van Marketingkraam zijn van toepassing ongeacht de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever: deze worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van Marketingkraam niet van toepassing.
 2. Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.
 3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen.
 4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

4. Prijsstelling

 1. Als prijs voor de te leveren diensten door Marketingkraam, geldt de prijs zoals deze vermeld is in het aanbod van Marketingkraam. Gedurende de in het besproken aanbod aan aangegeven looptijd kunnen prijzen van aangeboden diensten gewijzigd worden. Hier zal opdrachtgever schriftelijk van op de hoogte worden gesteld.
 2. Alle overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders vermeld.
 3. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december wordt gepasseerd, is Marketingkraam gerechtigd overeengekomen vergoedingen te indexeren. Indexering vindt plaats aan de hand van de CBS Dienstenprijsindex, waarbij immer de meest recente reeks wordt aangehouden. Marketingkraam zal opdrachtgever hiervan tijdig (14 dagen voorafgaand aan wijziging) op de hoogte stellen van wijzigingen op grond van dit artikel.

5. Aanbod en offerte

 • Marketingkraam zal opdrachtgever altijd een officieel aanbod doen alvorens het starten van de samenwerking, middels het verstrekken van een schriftelijke offerte, welke door opdrachtgever bevestigd dient te worden.
 • Het in de offerte vermelde aanbod is voor de duur van 14 dagen of 30 dagen geldig. Na het verstrijken van de termijn van 14 dagen of 30 dagen, kan opdrachtgever niet zonder meer aanspraak maken op de inhoud van het in 5.1. beschreven aanbod van Marketingkraam.

6. De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Marketingkraam en opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:117 Burgerlijk Wetboek). Dit kan zowel schriftelijk als mondeling zijn, met inachtneming van de gegeven definitie aan ‘overeenkomst’ in artikel 1.
 2. Werknemers van Marketingkraam of derden, ingeschakeld door Marketingkraam, kunnen geen bindende afspraak maken met opdrachtgever. Toezeggingen (mondeling, dan wel schriftelijk), binden Marketingkraam niet, dan nadat en voor zover zij door een bevoegde vertegenwoordiger van Marketingkraam zijn bevestigd.
 3. Overeenkomsten die betrekking hebben op advertising en online marketing, worden aangegaan voor ten minste zes of twaalf maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd van zes of twaalf maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. De overeenkomst is dan na drie maanden maandelijks opzegbaar.
 4. Een overeenkomst die betrekking heeft op website hosting en onderhoud wordt afgesloten voor een duur van 12 maanden. Een onderhoudsovereenkomst of overeenkomst met betrekking tot hosting wordt na deze periode automatisch verlengd met een periode van 12 maanden. Opzegging van de overeenkomst dient minimaal 1 maand, schriftelijk, voor het einde van de overeenkomst plaats te vinden. Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor een periode van 12 maanden.
 5. Een overeenkomst die betrekking heeft op een ander dienst/product, die niet met advertising, online marketing, website hosting en onderhoud te maken hebben, kennen in beginsel geen vaste looptijd. Tenzij anders afgesproken worden deze opdrachten in een keer gefactureerd. Indien Marketingkraam dit nodig acht kan opdrachtgever om een aanbetaling gevraagd worden.
 6. Wijzigingen van, en aanvullingen op de overeenkomst(en) met Marketingkraam kunnen slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.
  a.     De (aanvullende) kosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de opzet van het traject, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Ook bij eenmalige opdrachten gelden exact dezelfde procedures als omschreven in deze Algemene Voorwaarden.
 8. Bij het opzeggen van overeenkomsten die betrekking hebben op advertisement en online marketing, is Marketingkraam bevoegd alle gemaakte content te verwijderen. Daarnaast is Marketingkraam bevoegd om in geval van opzegging de advertisement campagne(s) te staken.
 9. Opdrachtgever kan gedurende de looptijd van de overeenkomst met Marketingkraam de werkzaamheden niet opzeggen. De overeenkomst kan door opdrachtgever alleen afgekocht worden. Afkopen geschiedt door betaling van de gehele factuur. Hierna zal Marketingkraam de werkzaamheden stoppen en de overeenkomst als voltooid beschouwen.

7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Marketingkraam staat er te allen tijde voor in dat geleverde zaken en diensten beantwoorden aan de overeenkomst. De uiterlijke beoordeling of de door Marketingkraam geleverde zaken en diensten voldoen aan de overeenkomst is aan Marketingkraam. De overeenkomst betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan de zijde van Marketingkraam.
 2. Marketingkraam zal bij de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever altijd de hoogste zorgvuldigheid in acht nemen.
 3. De opdrachtgever zal Marketingkraam steeds volledige medewerking verlenen, tijdig alle nuttige en nodige informatie, dan wel de toegang hiertoe, verschaffen en zorgen voor de in redelijk benodigde faciliteiten. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Marketingkraam is verstrekt en/of de redelijkheid benodigde faciliteiten niet zijn verschaft, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. In geval van een stroeve samenwerking tussen Marketingkraam en opdrachtgever, is Marketingkraam gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De beoordeling voor de niet lopende samenwerking is aan Marketingkraam.
 5. Marketingkraam is, op grond van deze algemene voorwaarden, gerechtigd derden in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever. Marketingkraam hoeft geen overleg te houden met opdrachtgever indien derden worden ingeschakeld, noch hoeft Marketingkraam opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen.
 6. Marketingkraam biedt opdrachtgever met betrekking tot het maken van websites twee feedbackmomenten aan. Opdrachtgever kan in de feedbackmomenten aangeven op welk vlak zijn wensen verschillen. Na de twee feedbackmomenten zal Marketingkraam louter aanpassingen verrichten op basis van een vast uurtarief.
 7. Marketingkraam hanteert verschillende uurtarieven voor de verschillende werkzaamheden.
 8. Indien Marketingkraam gedurende de looptijd van de overeenkomst met opdrachtgever uurtarieven wenst te wijzigen, kan dit enkel middels schriftelijke goedkeuring van opdrachtgever; waarbij het gaat om een verhoging van het uurtarief.

8. Levering, en verhindering hiervan (overmacht en onvoorziene omstandigheden)

 1. Voor diverse werkzaamheden maakt Marketingkraam gebruik van de diensten van overigeleveranciers en/of derden. Onder deze leveranciers kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, leveranciers van hosting worden verstaan, maar ook leveranciers van Plug-ins en andere software.
 2. Opdrachtgever kan Marketingkraam verzoeken om de algemene voorwaarden van een leverancier op te vragen. Marketingkraam zal zich inspannen om de algemene voorwaarden van de desbetreffende leverancier naar Opdrachtgever te verzenden.
 3. Opdrachtgever is gebonden aan de algemene voorwaarden van zowel Marketingkraam als leverancier. Indien de algemene voorwaarden tussen leverancier en Marketingkraam strijdige bepalingen bevatten, gelden de voorwaarden van Marketingkraam.

9. Online marketing

 1. Zoals in artikel 6.3. bepaald, worden overeenkomsten die betrekking hebben op advertising en online marketing (Marketing Groeidivisie) aangegaan voor een duur van minimaal zes of twaalf maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd van zes of twaalf maanden wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. De overeenkomst is dan na drie maanden maandelijks opzegbaar.
 2. Diensten met betrekking tot advertising en online marketing worden op maandelijkse basis gefactureerd. Facturen over de lopende maand, worden aan het begin van de betreffende maand gefactureerd.
 3. Voorafgaand de contractperiode begint, vindt een strategiesessie plus set-up plaats. Deze werkzaamheden worden als eenmalig project aan opdrachtgever gefactureerd voordat de contractperiode van start gaat.
 4. Marketingkraam voert werkzaamheden uit zoals deze in de offerte zijn overeengekomen.
 5. Indien nodig behoudt Marketingkraam zich het recht voor om in bepaalde maanden minder uren in te zetten voor de overeengekomen dienstverlening. Deze uren kunnen op een later tijdstip worden gecompenseerd of anderszins worden ingezet, naar eigen goeddunken van Marketingkraam.

10. Websites

 1. Indien opdrachtgever akkoord is met de opdracht tot het ontwikkelen van een website, vraagt Marketingkraam een aanbetaling van 50%. Afhankelijk van de omvang van het project omvat de gemiddelde doorlooptijd 6 tot 12 weken.
 2. Indien opdrachtgever niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een – al dan niet globaal – ontwerp van de te ontwikkelen website aan Marketingkraam heeft verstrekt, zullen partijen in goed overleg schriftelijk specificeren welke website ontwikkeld dient te worden. Partijen erkennen over en weer dat goede samenwerking en goede onderlinge communicatie cruciaal is voor het goed specificeren, ontwerpen en ontwikkelen van een website.
 3. Partijen zullen tijdig overeenkomen welke informatie en welk materiaal voor opname of verwerking in de website door Marketingkraam zullen worden ontwikkeld, en welke informatie en welk materiaal door opdrachtgever zal worden aangeleverd. Ingeval een zodanige afspraak niet tot stand komt, geldt dat opdrachtgever de voor opname of verwerking in de website benodigde materialen aanlevert.
 4. Opdrachtgever staat steeds in voor de juistheid en volledigheid van de aan Marketingkraam verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden en/of onvolledigheden zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
 5. Marketingkraam is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. Opdrachtgever verplicht zich onvolkomenheden in de specificaties of het ontwerp van de te ontwikkelen website, welke hem bekend zijn of redelijkerwijs bekend moeten zijn, steeds zo spoedig en volledig mogelijk aan Marketingkraam te melden.
 6. Indien de inhoud en/of vormgeving van de website geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van nadere, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst te maken keuzes, zal Marketingkraam deze keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de hem bekende ideeën en uitgangspunten van opdrachtgever.
 7. Marketingkraam zal de website met zorg ontwikkelen, één en ander zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties of het ontwerp van de website.
 8. Marketingkraam is gerechtigd op basis van de haar verstrekte specificaties een concept van de te ontwikkelen website te maken. Marketingkraam kan de verdere ontwikkeling van de website opschorten totdat opdrachtgever het concept schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De ontwikkelwerkzaamheden van Marketingkraam worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Marketingkraam uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 10. Opdrachtgever krijgt, nadat de website afgerond is, de mogelijkheid de website te testen. Wanneer opdrachtgever akkoord is, wordt de website gemigreerd naar de live omgeving.

11. Hosting

 1. Marketingkraam zal, met de opdrachtgever overeengekomen hostingdiensten, leveren.
 2. Hostingdiensten kosten €60 euro per maand en worden op jaarlijkse basis gefactureerd.
 3. Marketingkraam koopt deze dienst in bij derde partijen. We zijn daarmee gebonden aan de mogelijkheden en onmogelijkheden en de voorwaarden van die partij bij deze dienst is afgenomen. Voorwaarden van die partij zijn ook van toepassing op deze overeenkomst. Opdrachtgever kan Marketingkraam verzoeken de algemene voorwaarden van deze derde partij toe te sturen.
 4. Wanneer de dienstverlening van Marketingkraam op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal Marketingkraam telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de gehoste websites. Marketingkraam kan voorwaarden stellen aan de kwalificaties en het aantal contactpersonen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Marketingkraam zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een adequate termijn in behandeling nemen op basis van het door Marketingkraam alsdan te hanteren uurtarief. Marketingkraam kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van Marketingkraam.
 5. De Overeenkomst omvat, indien overeengekomen, het verzorgen of ter beschikking stellen van back-up, uitwijk en recovery diensten. Tevens helpt Marketingkraam bij het plaatsen van teksten en/of afbeeldingen, met een inbegrepen tijdsbesteding van maximaal 0,5 uur per maand.
 6. Marketingkraam spant zich ervoor in dat de dienstverlening foutloos of zonder onderbrekingen wordt verleend, echter kan Marketingkraam hier geen garantie tot geven. Marketingkraam kan mede wegens de aard en werking van internet er niet voor instaan dat internet te allen tijde beschikbaar of toegankelijk is en dat de door Marketingkraam gehoste websites te allen tijde ongestoord en continu beschikbaar en raadpleegbaar zijn.

12. Adviserende werkzaamheden

 1. Marketingkraam is niet verplicht om mondelinge of schriftelijke adviezen, rapporten of uitkomsten van de werkzaamheden behorend bij de verstrekte opdracht, te actualiseren naar aanleiding van gebeurtenissen die zich na de levering van de definitieve versie van het advies, het rapport of de uitkomsten hebben voorgedaan.
 2. De door Marketingkraam als onderdeel van de Werkzaamheden gegeven adviezen, meningen, verwachtingen, voorspellingen en aanbevelingen kunnen onder geen voorwaarde of omstandigheid worden opgevat als een garantie ter zake van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden.

13. Levering, en verhindering hiervan (overmacht en onvoorziene omstandigheden)
Onvoorziene omstandigheden en wettelijk geaccepteerde gevallen van overmacht kunnen leiden tot aanpassing van de levertijd van werkzaamheden/diensten door Marketingkraam.

 

14. Overmacht

 1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor Marketingkraam ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is Marketingkraam niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieks storing van welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden.
 2. Marketingkraam heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Marketingkraam behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de opdrachtgever te factureren.
 3. Indien Marketingkraam een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is opdrachtgever zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

15. Betalingsvoorwaarden

 1. Het verzenden van de factuur geschiedt voor de vijftiende dag van iedere maand. Voor deze eerste factuur geldt een betaaltermijn van 14 dagen.
 2. Wanneer de factuur binnen de gestelde betaaltermijn uit artikel 10.1 niet betaald is, volgt een eerste betalingsherinnering met een betaaltermijn van 14 dagen. Bij deze eerste betalingsherinnering worden de administratiekosten à € 50,00 aangezegd, die in rekening gebracht worden in geval van de tweede betalingsherinnering.
 3. Wanneer de factuur na de eerste betalingsherinnering niet voldaan is, volgt een tweede betalingsherinnering. De betaaltermijn voor de tweede betalingsherinnering bedraagt 14 werkdagen. Eveneens worden de administratiekosten in overeenstemming met artikel 10.2 in rekening gebracht opdrachtgever.
 4. Wanneer de tweede betalingsherinnering niet voldaan is, volgt een derde betalingsherinnering met een betaaltermijn van 5 dagen. Eveneens zal Marketingkraam de werkzaamheden die volgen uit de overeenkomst staken, totdat deze derde betalingsherinnering inclusief administratiekosten is voldaan. Indien ook de derde betalingsherinnering niet is voldaan, neemt Marketingkraam de gepaste stappen om wettelijk toegestane kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever. Er wordt, indien nodig, een derde partij ingeschakeld voor het innen van openstaande bedragen.
 5. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan factuurbedragen te verrekenen naar eigen inzicht.
 6. Wanneer Marketingkraam dit nodig acht, kan van opdrachtgever gevraagd worden om betalingen vooruit te verrichten.

16. Wettelijke rente/buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde factuurbedrag heeft Marketingkraam de bevoegdheid om de wettelijke rente ex. artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
 2. Verzuim treedt in vanaf de eerste dag die volgt na overschrijding van de eerste betaaltermijn.
 3. De buitengerechtelijke kosten die Marketingkraam (of een ingeschakelde derde) maakt om betaling van een schuld bij opdrachtgever af te dwingen, kunnen aan de tekortschietende opdrachtgever in rekening worden gebracht.

17. Aansprakelijkheid

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van Marketingkraam en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, zulks vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door opdrachtgever ter zake van de overeenkomst met Marketingkraam voldane en/of verschuldigde honorarium.
 2. Indien Marketingkraam aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Marketingkraam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Marketingkraam is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 4. Indien Marketingkraam aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Marketingkraam beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 2.000,00. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste 2 maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.
 5. Marketingkraam is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marketingkraam aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Marketingkraam toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Marketingkraam is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Marketingkraam tegen alle aanspraken van derden, en zal Marketingkraam de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Marketingkraam verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met opdrachtgever.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Marketingkraam en de door Marketingkraam bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken hulppersonen, 5 jaar.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Marketingkraam of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 11. Als opdrachtgever inloggegevens of andere toegangscodes deelt met Marketingkraam, is Marketingkraam niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door hackers of andere ongeautoriseerde personen die zichzelf toegang geven tot websites en andere systemen van opdrachtgever.
 12. Er is geen sprake van aansprakelijkheid als de opdrachtgever zelf wijzigingen aan de diensten en/of producten aanbrengt.
 13. Indien de website van opdrachtgever offline gaat door werkzaamheden van Marketingkraam en opdrachtgever hier omzet mee verliest, kan Marketingkraam hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Marketingkraam zal zorgen voor spoedige herstelwerkzaamheden in dit kader.
 14. De verantwoordelijkheid met betrekking tot aangeleverde content door opdrachtgever ligt bij opdrachtgever. Marketingkraam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor auteursrechtelijke schendingen door opdrachtgever met betrekking tot deze content.

18. Auteursrechtelijke bepalingen

 1. Marketingkraam hecht waarde aan, en werkt conform de geldende beroepsstandaard van (digitale) marketingbureaus. Dit houdt onder andere in dat opdrachtgever erop kan rekenen dat Marketingkraam zich altijd houdt aan de geldende Nederlandse Auteurswet. Marketingkraam houdt ontwikkelingen op het gebied van auteursrecht (wereldwijd) nauwlettend in de gaten en zal zorgen voor veranderingen indien dit noodzakelijk lijkt te zijn.
 2. Concepten, ideeën en voorstellen die voor opdrachtgever zijn ontwikkeld door Marketingkraam vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Marketingkraam. In het geval van inbreuk op, of misbruik van dit auteursrecht; stelt Marketingkraam de (rechts)persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid kent juridische consequenties.
 3. Op alle Marketingkraam producties rust auteursrecht. Een productie van Marketingkraam mag daardoor niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van Marketingkraam. Deze bepaling geldt eveneens voor partijen die niet bij de overeenkomst betrokken zijn.

19. Klachten

 1. Indien opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de dienstverlening van Marketingkraam dient opdrachtgever hierover duidelijke, schriftelijke toelichting te geven. De klacht dient binnen 14 dagen na het (redelijkerwijs) ontdekken van de klacht medegedeeld te worden aan Marketingkraam.
 2. Opdrachtgever biedt Marketingkraam in alle gevallen de kans om herstelwerkzaamheden te verrichten. Marketingkraam zal klachten in alle gevallen zeer serieus nemen en alle mogelijke inspanningen leveren voor herstelwerkzaamheden. Indien herstelwerkzaamheden buiten de overeenkomst vallen, kan het zijn dat Marketingkraam in dit kader kosten in rekening brengt bij opdrachtgever.
 3. De beoordeling van een klacht ligt altijd aan de kant van Marketingkraam.

20. Eigen promotie door Marketingkraam

Opdrachtgever geeft, door het aanvaarden van de algemene voorwaarden, toestemming aan Marketingkraam om voor opdrachtgever gecreëerde content/projecten voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken. Hieronder gelden, doch niet uitsluitend, publicaties op een website van Marketingkraam, een portfolio, sociale media, advertenties, tijdschriften, artikelen, drukwerk, beursmateriaal; tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

21. Geheimhouding

Opdrachtgever en Marketingkraam zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

22. Algemene verordening gegevensbescherming en Marketingkraam

 • Marketingkraam conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywet- en regelgeving (de Algemene verordening gegevensbescherming). Eveneens sluit Marketingkraam verwerkersovereenkomsten met partijen, indien dit vereist is volgens wet- en regelgeving.
 • Als onderdeel van deze overeenkomst is een addendum met een verwerkersovereenkomst opgesteld, die onlosmakelijk verbonden is aan deze algemene voorwaarden. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden stemt opdrachtgever ermee in dat de bepalingen van de verwerkersovereenkomst volledig van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door Marketingkraam in het kader van de dienstverlening onder deze overeenkomst. Een exemplaar van de verwerkersovereenkomst is bijgevoegd.
 • Opdrachtgever vrijwaart Marketingkraam voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van persoonsregistratie die door opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.
 • De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Marketingkraam geleverde dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij opdrachtgever.
 • De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Marketingkraam verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens Marketingkraam voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart Marketingkraam tegen elke (rechts)vordering van derden, de kosten van het voeren van (juridisch) verweer daaronder begrepen, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

23. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan door Marketingkraam.

24. Nawerking

De bepalingen van deze algemene voorwaarden van Marketingkraam, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van een overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

25. Strijdige clausules

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderlinge strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden, indien er een uitdrukkelijke opdrachtbevestiging is gegeven. In alle andere gevallen zijn deze algemene voorwaarden leidend.

26. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen klant en Marketingkraam wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard.

27. Forumkeuze

De Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Marketingkraam en opdrachtgever. Niettemin heeft Marketingkraam het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

28. Wijziging van de algemene voorwaarden

Rekening houdend met de mogelijke evoluties van de website en de werkwijze van Marketingkraam, behoudt Marketingkraam zich de mogelijkheid voor om onderhavige algemene voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe algemene voorwaarden door (online) wijziging aan opdrachtgever medegedeeld en gelden ze op elke overeenkomst die na de wijziging wordt gerealiseerd.

29. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal de overeenkomst in het licht van deze algemene voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Deze algemene voorwaarden zijn op 15 maart 2024 in werking getreden.

Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande gegevens!

info@marketingkraam.nl

Adres: Bernadottelaan 13 (ruimte 1.C.3) | 3527 GA | Utrecht
Kamer van Koophandel: 83844201
Btw-nummer: NL863006772B01

Keer terug naar de homepage